آرام و قرار؟

«چرا دل آدمی قرار پیدا نمی‌کند و هر لحظه به رنگی است؟! اکثر مردم گرفتار دو وهم باطل هستند؛ یکی آنکه: یکی را دو می‌دانند و دوم آنکه دو را یکی می‌پندارند! و مدار کارهای ایشان بر این دو وهم افتاده است...

حق با کائنات در حقیقت یکی است و اکثر مردم دو[تا] می‌دانند؛ و روح با بدن در تعیّن و ظهور دو[تا] است و اینها یکی می‌پندارند.»

کتاب "جوگ بشست" (متعلق به سرزمین هند)، ص 108

/ 0 نظر / 18 بازدید